กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจันทร์จิรา มะลีหวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางระพีพัฒน์ โยวราช
ผู้ช่วยครู

นางสาวปาจรีย์ จันทร์เจริญ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3