กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกรเกต ขจรพุทธรักษา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1