กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายศิวะดล สีมาพล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอาภัสรา ตียากุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางณฐพร ชำนิ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจินตนา มุยน้อย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2