กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวชะนัดดา บำรุงศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจิราภรณ์ เสนาวงศ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1