ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษาโรงเรียนดวงกมล  76  ซอย รังสิต-นครนายก 40 ตำบล  ประชาธิปัตย์  อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 0-2533-0395  สังกัด เทศบาลนครรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 1

ประวัติของสถานศึกษา

     โรงเรียนดวงกมล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (76 ถนนรังสิตนครนายก) (ซอยรังสิต-นครนายก 40) ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 โทรศัพท์ 0-2533-0395  สังกัดเทศบาลเมืองรังสิตจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลประถมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน 20.70 ตารางวา

สภาพทั่วไปของโรงเรียน

     โรงเรียนดวงกมล เดิมทีเป็นโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนดวงกมลเดิม) ในเขตเทศบาลนครรังสิต ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่เลิกทำการเรียนการสอนแล้วประกอบกับนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองรังสิต โดยมีนายเดชา กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเมืองรังสิต ในสมัยนั้น ที่จะจัดให้มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครบทุกหมู่ในเขตเทศบาล จึงได้ดำเนินติดต่อขอซื้อโรงเรียนดวงกมล เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 โดยใช้งบประมาณของทางเทศบาลเมืองรังสิต ดำเนินการจัดซื้อและได้ตั้งชื่อโรงเรียนเหมือนเดิม แต่ให้เพิ่มคำว่า สังกัดเทศบาลเมืองรังสิต

คำขวัญของโรงเรียน
คุณธรรมนำทาง สว่างด้วยปัญญา พลานามัยสมบูรณ์

สีประจำโรงเรียน
เหลือง - น้ำเงิน
สีเหลือง หมายถึง ความสว่างไสวแห่งปัญญา
สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงและหนักแน่น

ดอกไม้ประจำโรงเรียน
       ดอกบัวตูม หมายถึง ดอกบัวที่พ้นจากน้ำเป็นการเริ่มต้นเพื่อเปิดรับความรู้ ความสว่างจากสิ่งๆ รอบตัว อันจะก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งกาย ใจ และสติปัญญา