พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

                    1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม

                    2. จัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                    3. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ (GOAL)

                   โรงเรียนดวงกมล สังกัดเทศบาลนครรังสิต ดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังนี้

                    1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

                    2. ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะพื้นฐานผ่านเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

                    3. ผู้เรียนดำรงชีวิตในชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข