ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนดวงกมล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 18 สิงหาคม 2549
งบประมาณ : งบประมาณของเทศบาล
เพิ่มเติม..