บุคลากรอื่นๆ

นางสาวปทุมทิพย์ กลิ่นขจร
เจ้าหน้าการเงิน

นางสาวอัญชลี เขียวอ่อน
ธุรการ

นางปรีดา โตรอด
แม่บ้าน

นางสาวสุนันทา คงสมแสวง
แม่บ้าน

นางบุญปลุก เที่ยงธรรม
แม่ครัว

นางจำเรียง เที่ยงธรรม
แม่ครัว