เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนดวงกมล

เพลงมาร์ชโรงเรียนดวงกมล

ดวงกมล ดลบันดาลการศึกษา
แหล่งค้นคว้าความรู้อันฟูเฟื่อง
*คุณธรรมนำทางให้รุ่งเรื่อง
นามกระเดื่องทั่วแคว้นดินแดนไทย
สีเหลืองทองดุจแสงทองส่อง
งามเรืองรองฉายแสงสีสดใส
สีน้ำเงินช่วยยึดเหนี่ยวดวงหทัย
ร้อยดวงใจเทิดทูลองค์ราชา
 **สามัคคี มีวินัย ใฝ่ใจเรียน
มุ่งพากเพียรนำชุมชนพัฒนา
ร่วมสร้างสรรค์เยาวชนคนกล้า
ชาวประชาศรีปทุมเมืองบัวงาม