กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเสาวณีย์ ศรีภูงา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุพิชญา พันธเสริม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธารนันท์ สุขสมโภชน์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายวสันต์ เตชะอ้าย
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวรังสิตา ตันกุล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3